Политика за поверителност

Политика за обработка на лични данни

1. ОСНОВНИ КОНЦЕПЦИИ

Сайт – личният сайт на Artlife LLC, намиращ се в Интернет на адрес:

Администрация на сайта – LLC

Потребител – физическо или юридическо лице, публикувало личната си информация чрез формуляра за обратна връзка на сайта с последваща цел прехвърляне на данни към

Администрацията на сайта.

Форма за обратна връзка – специална форма, в която Потребителят поставя личната сиинформация, за да прехвърли данни към Администрацията на сайта.

2. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

2.1. Настоящата Политика за поверителност е официален стандартен документ на Администрацията на сайта и определя процедурата за обработка и защита на информация за физически и юридически лица с помощта на формуляра за обратна връзка на сайта.

2.2. Целта на настоящата Политика за поверителност е да осигури адекватна защита на информацията за Потребителя, вкл. личните му данни от неоторизиран достъп и разкриване.

2.3. Отношенията, свързани със събирането, съхранението, разпространението и защитата на информация за потребителите, се уреждат от настоящата Политика за поверителност и действащото законодателство на Руската федерация.

2.4. Настоящото издание на Политиката за поверителност е публичен документ и е достъпно за всеки Интернет потребител, като кликне върху хипертекстовата връзка „Политика за поверителност“.

2.5. Администрацията на сайта има право да прави промени в тази Политика за поверителност.

2.6. Когато прави промени в Политиката за поверителност, Администрацията на сайта уведомява Потребителя за това, като публикува нова версия на Политиката за поверителност на сайта Artlife.bg

2.7. Използвайки формуляра за обратна връзка, Потребителят се съгласява с условията на тази Политика за поверителност.

2.8. Администрацията на сайта не проверява точността на получената (събраната) информация за Потребителя.

3. УСЛОВИЯ И ЦЕЛИ НА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

3.1. Личните данни на Потребителя като: име, фамилия, бащино име, имейл, телефон, скайп и др., Се прехвърлят от Потребителя към Администрацията на сайта със съгласието на Потребителя.

3.2. Прехвърлянето на лични данни от Потребителя към Администрацията на сайта чрез Формата за обратна връзка означава съгласието на Потребителя за прехвърляне на личните му данни.

3.3. Администрацията на сайта обработва информация за Потребителя, вкл. неговите лични данни, като: име, фамилия, бащино име, имейл, телефон, скайп и др., както и допълнителна информация за Потребителя, предоставена от него по желание: организация, град, длъжност и др., за да се изпълни задължения към потребителя на сайта.

3.4. Обработката на лични данни се извършва въз основа на принципите:

а) законността на целите и методите за обработка на лични данни и добросъвестност;

б) съответствието на целите на обработване на лични данни с целите, предварително определени и декларирани при събиране на лични данни;

в) съответствие на обема и естеството на обработваните лични данни с методите за обработка на лични данни и целите на обработването на лични данни;

г) недопустимост на комбиниране на бази данни, съдържащи лични данни, създадени за несъвместими цели.

3.5. Администрацията на сайта обработва личните данни на Потребителя с негово съгласие, за да информира Потребителя за пускането на нови продукти и текущите дейности на Компанията.

4. СЪХРАНЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

4.1. Личните данни на Потребителя се съхраняват изключително на електронен носител и се използват стриктно за целта, посочена в точка 3 от настоящата Политика за поверителност.

5. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Личните данни на Потребителя не се прехвърлят на трети страни.

5.2. Предоставянето на личните данни на Потребителя по искане на държавни органи, местни власти се извършва по предвидения от закона начин.

6. ПЕРИОДИ НА СЪХРАНЕНИЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

6.1. Личните данни на потребителя се съхраняват на електронния носител на сайта за
неопределено време.

6.2. Личните данни на Потребителя се унищожават по искане на самия Потребител въз основа на негово искане или по инициатива на Администратора на Сайта, без да се обясняват причините чрез изтриване на Администрацията на Сайта на информацията, публикувана от Потребителя.

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

7.1. Потребителите имат право въз основа на искане да получат информация от Администрацията на сайта относно обработката на техните лични данни.

8. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

8.1. Администраторът на сайта предприема технически, организационни и правни мерки, за да осигури защитата на личните данни на Потребителя от неоторизиран или случаен достъп до тях, унищожаване, модифициране, блокиране, копиране, разпространение, както и от други незаконни действия.

9. ОБЖАЛВАНИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ

9.1. Потребителят има право да изпраща своите искания до Администрацията на сайта, вкл. относно използването / изтриването на личните му данни, предвидени в точка 3 от настоящата Политика за поверителност в писмена форма на адреса, посочен в точка 1. o

9.2. Искането, изпратено от Потребителя, трябва да съдържа следната информация: за физическо лице: – номер на основния документ за самоличност на Потребителя или негов представител; – информация за датата на издаване на посочения документ и издаващия орган; – датата на регистрация чрез формуляра за обратна връзка; – заявете текст в свободна форма; – подписът на Потребителя или негов представител. за юридическо лице:

искане в безплатна форма на бланка; – дата на регистрация чрез формуляра за обратна връзка; – искането трябва да бъде подписано от упълномощено лице с приложението на документи, потвърждаващи авторитета на лицето.

9.3. Администрацията на сайта се задължава да разгледа и изпрати отговор на заявката на Потребителя в рамките на 30 дни от датата на получаване на заявката.

9.4. Цялата кореспонденция, получена от Администрацията от Потребителя (заявления в писмена / електронна форма), се отнася до информация с ограничен достъп и не подлежи на разкриване без писменото съгласие на Потребителя. Личните данни и друга информация за Потребителя, изпратил заявката, не могат да бъдат използвани без специално съгласие на Потребителя, освен да отговорят на темата на получената заявка или в случаите, изрично предвидени от закона.

Add to cart